Laboratorium WIĘZI

Laboratorium „Więzi” to personalistyczny, chrześcijański, niezależny, interdyscyplinarny think tank środowiska skupionego wokół kwartalnika „Więź” i serwisu publicystycznego Więź.pl. Jako Laboratorium „Więzi” organizujemy konferencje, seminaria i spotkania na ważne tematy dla Kościoła, Polski i świata. Siłą napędową naszego ośrodka jest Zespół Laboratorium „Więzi”, w którego skład wchodzi ponad 60 osób: naukowców, ekspertów, analityków, twórców oraz publicystów zaangażowanych w poszerzanie naszego rozumienia świata.

Projekty

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego, oraz ich najbliższych. Otwarty jest również na wszystkich, dla których te grzechy ludzi Kościoła stały się zgorszeniem i przyczyną utraty zaufania do całej wspólnoty wiary. Inicjatywę tworzą świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez przedstawicieli Kościoła. Czujemy się odpowiedzialni za osoby zranione we wspólnocie wiary i za nasz Kościół – dlatego chcemy zrobić co w naszej mocy, aby pomóc pokrzywdzonym.

Nasz telefon 0 800 280 900 przeznaczony jest dla osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie zachęcamy do kontaktu z telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111.

„Oczyszczalnia” to cykl kameralnych spotkań o charakterze seminaryjnym, poświęconych ważnym dla Polski problemom. W ramach projektu „Oczyszczalnia 2020” głównym przedsięwzięciem będzie program „Polacy 2020 – nowe podziały, nowa solidarność?”.

Nazwę projektu zaczerpnęliśmy od miejsca spotkań, czyli podwarszawskiego ośrodka konferencyjnego Stodoła Wszystkich Świętych zwana Oczyszczalnią. Spotkania w Oczyszczalni mają charakter pozapartyjny i międzyśrodowiskowy.

Koordynatorzy projektu: Zbigniew Nosowski i Konrad Ciesiołkiewicz

Pandemia nowego koronawirusa oraz będący jej następstwem kryzys społeczno-gospodarczy skłaniają do poszukiwania mechanizmów ochronnych – w szczególności dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji lub zostaną dotknięte skutkami powyższych zjawisk.

W niniejszej publikacji proponujemy cztery bardziej szczegółowe analizy i rekomendacje działań na rzecz grup, które szczególnie dotkliwie mogą doświadczać skutków obecnej sytuacji, a które również przed pandemią były narażone na różne problemy i otrzymywały niekoniecznie adekwatne wsparcie.

Partnerami tego Specjalnego Alertu Społecznego są: Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieOpen Eyes Economy SummitKomitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej i Laboratorium „Więzi”.

Więcej

„Zarządzanie z ludzką twarzą” to publikacja przygotowana przez Laboratorium „Więzi” z myślą o firmach, organizacjach i instytucjach publicznych. Proponujemy w niej personalistyczne podejście do zarządzania jako sposób nie tylko skuteczny, ale również etyczny.

Koordynatorzy projektu: Aleksandra Miecznikowska, Bartosz Bartosik

Więcej

Korzenie to edukacyjny projekt Laboratorium „Więzi” skierowany do księży, seminarzystów i katechetów, pogłębiający wiedzę o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa i współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego o Żydach i judaizmie.

Koordynatorka projektu: Agnieszka Magdziak-Miszewska

Więcej

W projekcie „Zarządzanie według wartości”, wraz ze specjalistami z zakresu etyki, zarządzania, społecznej odpowiedzialności biznesu i badań społecznych, chcemy przenosić wartości personalistyczne na grunt biznesowy. Wierzymy, że wiąże się to z korzyściami dla nas samych, naszych współpracowników i podwładnych oraz z rozwojem firm i organizacji. Etyczne i zrównoważone podejście do przedsiębiorczości, osadzone w szacunku do człowieka i środowiska, w perspektywie długofalowej pozwala firmom na minimalizowanie ryzyk i rozwój biznesu.

Koordynatorka projektu: Aleksandra Miecznikowska

Żyjemy w czasach dobrych dla populistów. Dlaczego populiści odnoszą dziś sukcesy? Jak skutecznie odpowiedzieć na populistyczne tendencje w polityce? Czy liberalna demokracja zdoła się obronić? Czy współczesny populizm jest tylko prawicowy? Czy populizm to zjawisko wyłącznie negatywne?

Populizm to problem ogólnoświatowy. W kwartalniku „Więź” nr 1/2018 piszą o nim autorzy z Austrii, Holandii, Niemiec, Serbii, Włoch i Polski. W tym miejscu przedstawiać będziemy Państwu stopniowo kolejne teksty analizujące współczesne populizmy.

Więcej

Akademia Miasta i Państwa to projekt edukacyjny dla osób zainteresowanych sprawami publicznymi. Misją AMiP jest wspieranie i promowanie dialogu społecznego poprzez rozwój kompetencji jego uczestników. Program Akademii przygotowany przez znakomitych ekspertów w swoich dziedzinach poruszał będzie tematy związane między innymi z finansami publicznymi, dialogiem społecznym, funkcjonowaniem rynków czy komunikacją z obywatelami.

Koordynator projektu: Zbigniew Derdziuk

Więcej

Raport Laboratorium „Więzi” z grudnia 2011 r. pre­zen­tu­je­ syl­wet­ki lu­dzi, któ­rzy w lo­kal­nych spo­łecz­no­ściach dzia­ła­ją na rzecz pa­mię­ci o ży­dow­skiej prze­szło­ści swo­ich mia­ste­czek – po­rząd­ku­ją sta­re ży­dow­skie cmen­ta­rze, two­rzą fun­da­cje, or­ga­ni­zu­ją wy­kła­dy i na wie­le in­nych spo­so­bów kul­ty­wu­ją pa­mięć o ży­dow­skich są­sia­dach. Świa­do­mie po­mi­ja­my tu dzia­ła­nia po­dej­mo­wa­ne w wiel­kich mia­stach jak War­sza­wa, Kra­ków, Łódź, Ka­to­wi­ce, Wro­cław czy Po­znań.

Więcej

Raport Laboratorium „Więzi” z 2009 r. świeżym językiem przedstawia małżeństwo jako radykalną bliskość dwóch radykalnie odmiennych osób: kobiety i mężczyzny. Dowodzą, że choć małżeństwo jest sprawą bardzo osobistą, to jednak nie jest sprawą tylko prywatną. Przekonują, że, paradoksalnie, dopiero teraz – w świecie po rewolucji seksualnej, po emancypacji i wyzwoleniu kobiet – łatwiej będzie odkryć prawdziwy sens tej zupełnie wyjątkowej wspólnoty, jaką jest małżeństwo.

Więcej

Click edit button to change this text.