Wydany wczoraj dokument stanowi, że przemówienia świeckich możliwe są tylko poza liturgią. Zabrania się propagowania na Jasnej Górze rasizmu, ksenofobii, nacjonalizmów i fundamentalizmów.

W niedzielę, 21 czerwca, na Jasnej Górze odbywała się pielgrzymka przedsiębiorców. Wzięła w niej udział m.in. wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która po Mszy św. w intencji przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, weszła na ambonę i wygłosiła ponaddziesięciominutowe przemówienie.

„Kościół nie może angażować się w kampanię wyborczą. Jeżeli w kościele lub budynku parafialnym pojawia się przypadek agitacji wyborczej, należy uznać to za naganne i niezgodne z misją Kościoła” – reagował ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik episkopatu. „Ktoś jednak pozwala na to, aby politycy wchodzili na ambony. Upartyjnienie niektórych przedstawicieli Kościoła instytucjonalnego jest ewidentne” – komentował z kolei o. Dariusz Piórkowski, jezuita.

Tydzień po tym wydarzeniu biuro prasowe Jasnej Góry opublikowało „Regulamin dla organizatorów pielgrzymek i innych wydarzeń na Jasnej Górze”.

W dokumencie podpisanym przez o. Samuela Pacholskiego, przeora Jasnej Góry, czytamy, że „klasztor i sanktuarium na Jasnej Górze to miejsce święte, które pełni doniosłą rolę w życiu i posługiwaniu Kościoła w Polsce. Jest otwarte na ludzi wszelkich wyznań, na różnorodność grup społecznych, organizacji i zrzeszeń, z zachowaniem wzajemnego szacunku, a także poszanowaniem wiary i nauczania Kościoła katolickiego”.

Regulamin stanowi, że „organizacja pielgrzymek i innych wydarzeń na Jasnej Górze możliwa jest po otrzymaniu wyraźnej zgody Kustosza, ustaleniu terminu, ram czasowych oraz programu pobytu w sanktuarium”, „organizatorzy pielgrzymek są uprawnieni do zapraszania na Jasną Górę władz państwowych oraz osób publicznych, tylko po konsultacjach z Kustoszem”, „wydarzenia organizowane w sanktuarium nie mogą stanowić okazji do manifestowania jakichkolwiek poglądów politycznych oraz takich przekonań społecznych, które stoją w sprzeczności z nauczaniem Kościoła”.

Kustosz zaznacza ponadto, że „przepowiadanie Słowa Bożego w sanktuarium powinno być starannie przygotowane, ewangeliczne, kerygmatyczne, oparte na nauczaniu Kościoła i służyć pogłębieniu duchowości maryjnej. Nie może zawierać prywatnych poglądów głoszącego, szczególnie zaś odniesień politycznych i takich wątków społecznych, które są sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Zasada ta dotyczy także innych wypowiedzi podczas liturgii”, zaś „jasnogórska kaplica z Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do sprawowania liturgii i głoszenia Słowa Bożego przez osoby duchowne. Wypowiedzi osób świeckich dopuszczalne są tylko w wypadku modlitwy, składania świadectwa, aktów zawierzenia lub konferencji ewangelizacyjnych, zaplanowanych przez Organizatora po wcześniejszym otrzymaniu wyraźnej zgody Kustosza”.

Dokument precyzuje, że „przemówienia osób świeckich możliwe są w innych przestrzeniach sanktuarium, tylko poza czasem i miejscem liturgii. Lista przemawiających oraz ramy czasowe wystąpienia muszą zostać zaaprobowane przez Kustosza”.

„Sanktuarium jest otwarte na wielość i różnorodność grup, będących przejawem żywotności Kościoła. Stanowczo zabrania się jednak propagowania na Jasnej Górze niechrześcijańskich postaw i ideologii, a w szczególności podziałów narodowych, wrogości, pogardy, rasizmu, ksenofobii, egoizmów, nacjonalizmów i fundamentalizmów” – czytamy w regulaminie.

O tym, że „sanktuaria nie mogą być miejscem manifestowania nienawiści względem grup politycznych, społecznych lub etnicznych”, pisała w 2018 roku Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Warto odnotować, że Jasna Góra w ostatnich latach była miejscem pielgrzymek narodowców. Regularnie organizowane są tam też m.in. pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, podczas których z jasnogórskich błoni padają jednoznaczne deklaracje polityczne i ksenofobiczne hasła.

KAI, DJ